پدیدپرداز پردیس


01

تاثير حسابرسي داخلي بر اثربخشي امنيت اطلاعات

سيد نقي شمسي، مدير کل امور مالي بانک ملت (مدير اسبق حسابرسي داخلي بانک ملت)

چکیده

حسابرسی داخلی می‌توانند نقش مهمی‌ در برنامه امنیت اطلاعات سازمان‌ها ایفا کنند؛ امنیت اطلاعات می‌بایست بر روی طراحی و پیاده‌سازی طرح‌های امنیتی تمرکز داشته باشد و این در حالی است که حسابرسی داخلی می‌بایست کارایی اجزای برنامه را مورد ارزیابی و سنجش قرار دهد. باید در نظر داشت که در عمل ارتباط میان این دو حوزه همیشه مثبت نیست. با توجه به اهیمت پژوهش جدید صورت گرفته در سازمان ISACA، در این مقاله سعی شده تا آخرین نتایج نحوه تعامل واحدهای امنیت اطلاعات و حسابرسی داخلی به صورت خلاصه ارایه شود.

تعداد مشاهده خبر: (1974)
گروه خبر: مقالات
کد خبر: 18